Villkor för publicering av information på föreningshemsidor

Bakgrund

Boappa.se har ett utgivningsbevis utfärdat av myndigheten för press, radio och tv vilket innebär att vår hemsida åtnjuter grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469). För mer information om vad detta innebär, läs här.

På boappa.se upplåter vi en viss möjlighet för styrelser att komplettera med nyttig information om sin bostadsrättsförening eller samfällighet. En del av denna information förhandsgranskas av vår ansvariga utgivare innan publicering och omfattas därför av vårt utgivningsbevis. Viss information förhandsgranskas däremot inte och utgör därmed så kallat användargenererat innehåll. Information som tillgängliggörs på boappa.se utan förgående granskning är tydligt avskilt från annat material genom färgsättning och text.

Användargenererat innehåll omfattas inte av vårt utgivningsbevis, utan av lagen om elektronisk anslagstavla (1998:112), vilket bland annat innebär att det är du som lämnar informationen som också ansvarar för innehållet.

Publicering av information på föreningshemsidorna på boappa.se ska därför ske i enlighet med de villkor som beskrivs i det följande.

Förbjudet innehåll

Det är du som publicerar användargenererat innehåll, inklusive länkar på boappa.se som ansvarar för att innehållet överensstämmer med dessa villkor samt gällande rätt, inklusive men inte begränsat till lagen om elektronisk anslagstavla (1998:112) samt övriga tillämpliga lagar, förordningar, myndighetsbeslut och riktlinjer.

Detta innebär bland annat att det är förbjudet att tillgängliggöra användargenererat innehåll som:

  • Utgör olaga hot, olaga integritetsintrång, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring eller offentlig uppmaning till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet enligt terroristbrottslagen.
  • Utgör intrång i upphovsrätt eller annan närstående rättighet som omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Genom att tillgängliggöra användargenererat innehåll intygar du vidare att:

  • Innehållet är fritt från stötande, diskriminerande eller i övrigt nedsättande inslag;
  • Innehållet är fritt från inslag som kan föranleda ansvar enligt yttrandefrihetsgrundlagen;
  • Du har nödvändiga samtycken från eventuella identifierbara fysiska personer som återges i det användargenererade innehållet eller annan laglig grund för behandling och att sådana identifierbara personers personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Boappa förbehåller sig rätten att ta bort innehåll som enligt Boappas bedömning strider mot dessa villkor eller tillämplig gällande rätt.

Behandling av personuppgifter

Det är alltid din förening som är personuppgiftsansvarig för eventuell behandling av personuppgifter i det användargenererade innehållet som publiceras på boappa.se. Detta innebär att det är föreningen som ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Tänk på att även bilder på identifierbara personer kan vara personuppgifter och ska behandlas i enlighet med dataskyddslagstiftning.

Immateriella rättigheter

Genom att publicera användargenererat innehåll på boappa.se garanterar du att du innehar nödvändiga rättigheter till informationen, antingen genom att du själv har skapat denna, eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda informationen. Du garanterar att informationen inte gör intrång i tredje mans rättigheter, inbegripet men ej begränsat till upphovsrättigheter och varumärkesrättigheter och åtar dig att hålla Boappa skadelös för det fall krav gentemot Boappa riktas av tredje man med anledning av information du tillgängliggjort på boappa.se.

Genom att lägga upp användargenererat innehåll på boappa.se samtycker du till och ger du Boappa en icke-exklusiv, oinskränkt rätt att fritt förfoga över informationen, inklusive eventuella bilder eller texter, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det. Genom att tillgängliggöra information på boappa.se efterger du alla krav på ersättning från Boappa för Boappas användning av informationen.

Frågor

För frågor kring våra föreningshemsidor eller dessa villkor, kontakta support@boappa.se