Tjänstevillkor

§ 1 Allmänt

1.1 Dessa villkor ("Villkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på Boappa AB:s, organisationsnummer 559081-8273 ("Boappa"), webbplats och mobila applikationer, samt sådana villkor som Boappa i vissa fall tillhandahåller separat (exv. personuppgiftsbiträdesavtal), reglerar användningen av Boappas tjänster (gemensamt "Tjänsten") för det företag (så som till exempel en bostadsrättsförening, samfällighetsförening eller bostadsutvecklare (gemensamt "Kunden")) som skapar ett konto i Tjänsten ("Användarkonto").

1.2 Villkoren är en integrerad del av de övriga villkor som Boappa vid var tid tillhandahåller Kunden (hädanefter gemensamt "Avtalet") och som Kunden accepterar i samband med skapande av Användarkontot.

1.3 Boappa och Kunden benämns hädanefter var och en för "Part" och gemensamt "Parterna".

§ 2 Tjänsten

2.1 Boappas tillhandahållande av och innehållet i Tjänsten framgår på Boappas webbplats här: https://boappa.se, om inte annat skriftligen överenskommits mellan Parterna.

2.2 Tjänsten kan endast beställas av Kundens behöriga firmatecknare. Den eller de personer som ingår Avtalet och skapar ett Användarkonto i Kundens namn bekräftar härmed att de har behörighet att binda Kunden till Avtalet.

2.3 Boappa förbehåller sig rätten att ändra omfattningen och innehållet i Tjänsten, inklusive att upphöra med hela eller delar av Tjänsten om det är påkallat av tekniska skäl, affärsmässiga skäl eller på grund av lag eller myndighetsbestämmelse. Boappa kan även utan varsel ändra det sätt vilket Tjänsten tillhandahålls.

2.4 Boappa har rätt att vidta ändringar av dessa Villkor med ikraftträdande tio (10) dagar efter att de nya ändringarna har offentliggjorts via Boappas webbplats, i Tjänsten eller meddelats Kunden via e-post.

§ 3 Avtalstid

3.1 Om inget annat överenskommits mellan Parterna träder Avtalet ikraft den dag då Kunden skapar ett Användarkonto i Tjänsten och gäller tillsvidare. Avtalet kan sägas upp av endera Part med en (1) månads skriftlig varsel till den andra Parten

3.2 Uppsägning av Kunden görs via e-post till fakturering@boappa.se. Vid uppsägning ska Kundens organisationsnummer uppges, samt uppsägningen ska sändas av behörig firmatecknare för Kunden eller ombud med fullmakt.

3.3 Vardera Part har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om (i) den andra Parten väsentligen bryter mot sina åtaganden och inte vidtar rättelse inom fjorton (14) dagar efter skriftlig uppmaning därom, eller (iii) den andra Parten ställer in sina betalningar, inleder ackordsförhandlingar, blir försatt i konkurs, träder i likvidation eller bedöms vara på obestånd.

3.4 Utöver ovanstående har Boappa även rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om (i) Kunden genom Tjänsten sprider olaglig information eller orsakar driftstörningar som drabbar Boappa, Boappas övriga kunder/användare, Boappas underleverantörer eller andra parter, (ii) Kunden bryter mot tillämplig lag eller det finns en risk att Boappas anseende, rykte, goodwill eller verksamhet tar skada till följd av Kundens underlåtenhet eller agerande, (iii) Kunden inte betalat förfallna fakturor med ränta inom tio (10) dagar efter att Kunden mottagit betalningspåminnelse, eller (iv) Boappa har anledning att misstänka att Kunden brutit mot punkt 6 nedan.

§ 4 Garanti

4.1 Boappa garanterar att funktionaliteten i Tjänsten inte väsentligen, enligt Boappas uppfattning, försämras utifrån samtliga kunders och användares perspektiv.

4.2 I övrigt tillhandahålls Tjänsten "as is".

§ 5 Avgifter och betalningsvillkor

5.1 Avgifter utgår enligt Boappas vid var tid gällande prislista som återfinns på https://boappa.se, om inte annat avtalats mellan Parterna. Alla avgifter faktureras i svenska kronor exklusive eventuell lagstadgad mervärdesskatt (moms).

5.2 Oaktat punkt 5.1 ovan, har Kunden rätt att, kostnadsfritt, prova på Tjänsten så länge som Kunden önskar. Kunden blir endast ersättningsskyldig till Boappa då Kunden aktiverar Tjänsten, vilket Kunden gör genom att bjuda in sina medlemmar till Kundens Användarkonto. Så fort som Tjänsten aktiveras ska Kunden uppge i Tjänsten att faktura ska ställas ut.

5.3 Avgifter för Tjänsten debiteras årsvis i förskott mot faktura. Betalning ska ske senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. Kunden ansvarar för att korrekt OCR-nummer anges vid betalning så att betalning kan registreras korrekt.

5.4 Vid försenad betalning kan en påminnelseavgift samt en dröjsmålsränta på 8,5 % per påbörjad månad tas ut på det förfallna beloppet.

5.5 Kunden ska snarast meddela Boappa om Kunden anser att fakturan är felaktig. Har Kunden i tid, senast trettio (30) dagar efter mottagandet av fakturan, invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, ska Boappa bevilja anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Beviljas anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som Kunden är skyldig att betala.

5.6 Boappa har rätt att justera priset för Tjänsten genom att skriftligen meddela Kunden detsamma via e-post, i Tjänsten eller via Boappas webbplats.

5.7 Vid uppsägning av Avtalet återbetalas inte avgifterna för Tjänsten. För tydlighets skull; avgift för Tjänsten ska erläggas för hela avtalsperioden även om Kunden i förtid upphör att använda Tjänsten. Redan förbetalda avgifter återbetalas inte.

§ 6 Immateriella Rättigheter

6.1 Boappas patent, varumärken, mönsterrättigheter, upphovsrättigheter, databasrättigheter och liknande rättigheter som gäller i förhållande till tredje parter, och alla rättigheter under licenser eller annars i förhållande till något av ovanstående ("IPR:er") är och ska förbli Boappas egendom och Kunden ska inte erhålla någon ägande- eller nyttjanderätt till sådana IPR:er utöver vad som uttryckligen anges i Avtalet.

6.2 Boappa ger Kunden en begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att nyttja Tjänsten endast för sin egen interna verksamhet i Sverige så länge som (i) Avtalet är giltigt, (ii) Kunden erlägger tillämpliga avgifter, och (iii) Kunden endast använder Tjänsten i enlighet med Avtalet. Boappa har rätt att begränsa Kundens tillgång till Tjänsten om Kunden bryter mot någondera av punkterna (i)-(iii).

6.3 Kunden ger Boappa en obegränsad, icke-exklusiv rätt att fritt förfoga över den data eller annan information och kommunikation som Kunden adderar i Tjänsten. Denna rätt omfattar en rätt för Boappa att bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera datan och att överlåta rätten att nyttja datan till bolag inom samma koncern som Boappa.

§ 7 Boappas åtaganden

7.1 Boappa har rätt att anlita underleverantör för att tillhandahålla hela eller delar av Tjänsten.

7.2 Boappa och/eller anlitad underleverantör har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag eller myndighetsbeslut. Ersättning för otillgänglighet under underhåll utbetalas inte.

7.3 Boappa åtar sig att återställa Tjänsten kostnadsfritt för tekniska fel som ej är orsakade av Kunden. Återställning sker från senast gjorda backup, med hänsyn tagen till Boappas samtliga kunder och i den mån backup går att använda. Vid återställning garanteras att Tjänsten åtminstone återställs såsom den levererades ursprungligen vid nybeställning.

§ 8 Kundens åtaganden

8.1 Kunden ska se till att Boappa alltid har fullständiga kontakt och adressuppgifter till Kunden. Eventuella ändringar ansvarar Kunden för att meddela Boappa via e-post till info@boappa.se.

8.2 Kunden ansvarar för all publicerad information i Tjänsten och att uppdatera den. Kunden har det publicistiska ansvaret för att texter är korrekta och följer rådande lagstiftning samt Kundens interna policys/regler.

8.3 Tjänsten är huvudsakligen en kommunikationsplattform där Kunden kommunicerar med privatpersoner som bor i Kundens förening eller område. Boappa har ingen kontroll eller medverkar i kommunikationen och Boappa förhandsgranskar inte innehållet. Boappa kommer att ta bort innehåll som enligt Boappas uppfattning bryter mot dessa Villkor och vid var tid gällande villkor för användning av Tjänsten.

8.4 Kunden ansvarar för information och filer som Kunden själv har adderat, ändrat eller raderat i Tjänsten.

8.5 Kunden ansvarar för att lagra inloggningsuppgifter till Användarkontot och Tjänsten så att obehöriga ej kan använda dem. Kunden ska hantera inloggningsuppgifter med den omsorg som krävs för att obehöriga inte ska få åtkomst till dem. Kunden ska omedelbart skriftligen meddela Boappa om Kunden misstänker att obehöriga har eller kan komma att få tillgång till Tjänsten. Kunden ansvarar för alla missbruk som sker med hjälp av Kundens inloggningsuppgifter.

8.6 Kunden förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till Boappas eller Boappas underleverantörs system, vilka inte är avsedda för Kunden, att inte heller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning vid sin användning av Tjänsten.

8.7 Kunden får inte (i) lagra olagligt, obscent eller annat stötande material i Tjänsten eller på annat vis nyttja Tjänsten i strid mot det syfte för vilket Tjänsten tillhandahålls, (ii) sända till eller lagra i Tjänsten virus, trojaner eller annan skadlig kod, eller (iii) ingripa i eller avbryta tillhandahållandet av Tjänsten eller datat däri. Om Kunden bryter mot någon av ovanstående punkter får Boappa, utan förvarning, begränsa Kundens tillgång till eller stänga av Kunden från Tjänsten till dess brottet är åtgärdat. Boappa får i tillägg vidta andra åtgärder enligt Avtalet.

§ 9 Ansvar

9.1 Ingendera Part är ansvarigt gentemot den andra Parten för indirekta skador.

9.2 Parts ansvar per kalenderår (1 januari – 31 december) är begränsat till hundra (100) procent av årsavgiften för Tjänsten.

9.3 Ansvarsbegränsningarna i punkt 9.1 och 9.2 ovan gäller inte för skador eller förluster som orsakas av grov vårdslöshet, uppsåt, Kundens brott mot punkt 6 eller punkt 10.2.

9.4 Kunden förlorar sin rätt till skadestånd och annan kompensation om Kunden inte inom sex (6) månader efter det att Kunden märkt eller bort märka grunden för kravet, tillhandahållit Boappa en skriftlig begäran om kompensation.

§ 10 Övrigt

10.1 Part kan efter skriftligt godkännande från den andra Parten överlåta Avtalet till tredje man. Boappa har dock rätt att överlåta Tjänsten eller hela eller delar av Avtalet till ett bolag inom samma koncern som Boappa, utan Kundens samtycke.

10.2 Part förbinder sig att inte för utomstående avslöja eller lämna ut någon information om detta Avtal eller annan information (oavsett format) som rör en Parts verksamhet, affärsplaner, transaktioner, kunder, produkter, utveckling, företagshemligheter, kunskap, personal, information som av en Part har utsetts till konfidentiell eller som rimligen kan betrakta som konfidentiell med hänsyn till informationens art eller omständigheterna under vilken den avslöjades ("Konfidentiell Information"). Oaktat föregående har Part rätt att röja den andra Partens Konfidentiella Information i den mån det är nödvändig för att uppfylla tillämplig lag, order från domstol, myndighet eller börs. Sekretessåtagandena i denna punkt 10.2 ska inte gälla sådan information som Part kan visa (i) var allmänt känd vid tiden för röjandet eller senare blir tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom överträdelse mot Avtalet, (ii) redan var tillgänglig för mottagande Part innan den mottog den från den andra Parten, (iii) mottagits av en tredje man som hade laglig rätt att offentliggöra informationen, eller (iv) är oberoende utvecklad av mottagande Part utan hänvisning till konfidentiell information från den andra Parten. Boappa har rätt att dela Konfidentiell Information till bolag inom samma koncern som Boappa. När Avtalet upphör ska Part utan onödigt dröjsmål återlämna mottagen konfidentiell information.

10.3 Om Part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet av omständighet som Part inte skäligen kunnat råda över, såsom men inte begränsat till blixtnedslag, strejk, dataintrång, omfattande smittspridning, eldsvåda, brist eller fel i energiförsörjning eller dataförbindelse eller ändrade myndighetsbestämmelser eller myndighetsingripande, samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som häri angivits, ska detta utföra befrielsegrund som medför senareläggning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

§ 11 Personuppgiftsbehandling

11.1 I samband med Boappas tillhandahållande av Tjänsten kommer Boappa att behandla personuppgifter å Kundens vägnar som ett personuppgiftsbiträde. Sådan behandling regleras av det Personuppgiftsbiträdesavtal som ingåtts mellan Boappa och Kunden, bilagt som en bilaga till dessa Villkor.

11.2 Personuppgiftsbiträdesavtalet utgör en integrerad del av Avtalet.

§ 12 Lagval och Tvistelösning

12.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska enligt svensk rätt och avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Villkoren gäller från och med oktober 2021 och tills vidare.

Bilagor