Information om personuppgiftsbehandling och användning av cookies

Inledning

När du registrerar dig och använder dig av Boappa, eller väljer att kontakta Boappa, innebär det att dina personuppgifter behandlas. Boappa AB, 559081-8273, (“vi”, ”vår”, ”våra” eller “oss”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna informationstext. Informationstexten beskriver hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka cookies som används och varför samt vilka rättigheter du har och hur du använder rättigheterna.

Denna allmänna informationstext kan komma att kompletteras av specifik information om viss insamling eller behandling av personuppgifter. Vi kan också komma att be om ditt samtycke för viss behandling. Om specifik information lämnas eller om samtycke efterfrågas gäller detta i tillägg till, och med företräde framför, denna allmänna informationstext.

När du använder Boappa, eller kontaktar oss, är vi personuppgiftsansvariga. Notera dock att du, genom användandet av Boappa, kan navigera dig till andra webbplatser och tjänster såsom SBAB och Booli. Då gäller inte denna informationstext utan i stället informationstexten för respektive webbsida/tjänst som du navigerar till.

Kontakta gärna oss om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling, våra kontaktuppgifter framgår längst ned i detta dokument.

Om föreningarna

I Boappa kan du också bli medlem i olika föreningar (såsom din bostadsrättsförening), och du kan även bli medlem i bostadsutvecklingsprojekt. Respektive förening/bostadsutvecklare kommer då att behandla dina personuppgifter under eget personuppgiftsansvar. För sådan behandling gäller inte denna informationstext.

Ditt för- och efternamn samt bostadsinformation är synligt för samtliga användare i den/de föreningar du är kopplad till, medan ditt telefonnummer och din e-postadress enbart är synliga för föreningens styrelse och administratörer. Övriga personuppgifter väljer du själv om du vill visa för samtliga användare i föreningen.

Om du har några frågor om hur föreningarna behandlar dina personuppgifter kan du kontakta din respektive förening.

Vad innebär det att Boappa har ett utgivningsbevis?

Boappa.se har ett utgivningsbevis utfärdat av myndigheten för press, radio och tv vilket innebär att vår hemsida åtnjuter grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469). En följd av detta är att de personuppgifter Boappa kan komma att samla in och publicera på webbplatsen inte omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR), i den utsträckning det skulle strida mot yttrandefrihetsgrundlagen. Observera att utgivningsbeviset och undantaget från dataskyddsförordningens bestämmelser inte gäller den information på webbplatsen som respektive förening har publicerat. För denna information är respektive förening personuppgiftsansvarig.

De delar som omfattas av vårt utgivaransvar är:

De delar av boappa.se som omfattas av vårt utgivningsbevis är bland annat följande information om bostadsrättsföreningar och samfälligheter:

  • Bostadsuppgifter om fastigheten (exv. adress, byggår, position, fastighetsbeteckning, antal bostadsrätter, antal hyresrätter).
  • Uppgifter om bostadsrättsföreningen eller samfälligheten (exv. organisationsnummer och markägande).
  • Bostadsrättsföreningens eller samfällighetens årsredovisning.

Mer information om vårt utgivaransvar finns här.

Vilka personuppgifter behandlar vi och hur samlar vi in personuppgifterna?

När du registrerar dig i Boappa måste du tillhandahålla oss namn, e- postadress, födelseår och välja ett lösenord, annars kan du inte använda Boappa. För att gå med i en förening i Boappa måste du även tillhandahålla ytterligare personuppgifter, såsom bostadsinformation och adress. Du kan sedan välja att även tillhandahålla telefonnummer, intressen och eventuella ytterligare personuppgifter som du själv anger genom användandet av Boappa. Om du väljer att kontakta oss kommer vi att behandla information om din kontaktväg, och innehåll i meddelandet, såsom namn och kontaktuppgifter. Genom användandet av Boappa skapas även vissa personuppgifter om dig, såsom användar-id, ärendehistorik och i förekommande fall uppgifter om postade inlägg.

Vi kan även komma att inhämta personuppgifter om dig från annat håll, såsom vårt inhämtande av lägenhetsnummer, som inte direkt identifierar dig, från vårt systerföretag Booli Search Technologies AB.

Vi kan också komma att samla in och behandla uppgifter om dig genom cookies och liknande teknologier, såsom IP-nummer och information om hur du använder Boappa. Vi berättar mer om hur vi använder cookies och liknande tjänster längre ned i denna informationstext.

Varför behandlar vi dina personuppgifter, med vilken rättslig grund sker behandlingen och hur länge sparar vi dina personuppgifter?

ÄndamålRättslig grundLagringsperiod
Användaradministration, exempelvis för:

– att registrera användare;
– att tillhandahålla Boappa;
– att tillhandahålla hjälp i ärenden och tillhandahålla support, felsökning och information.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra användaravtalet med dig.Under den tid som du har ett konto i Boappa och en kort tid därefter.
Administration av Boappa, exempelvis för:

– att uppfylla lagkrav på uppsiktsskyldighet för elektroniska anslagstavlor;
– att kunna vidta åtgärder om användarkonton missbrukas.
Rättslig förpliktelse enligt 4 och 5 §§ lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna tillhandahålla, och underhålla Boappa.
Under den tid som du har ett konto i Boappa och en kort tid därefter eller längre om det krävs enligt lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.
Utveckling av Boappa och andra tjänster, exempelvis genom

– att bedöma och analysera hur Boappa används för att kunna erbjuda nya tjänster och funktioner;

– att genomföra marknads- och kundanalyser;

– att genomföra systemutveckling.
Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna utveckla Boappa och andra tjänster.Under den tid som du har konto i Boappa och en kort tid därefter. Om du väljer att inte skaffa ett konto i Boappa kommer vi inte fortsätta att behandla dina personuppgifter.
Marknadsföring och kommunkation

Vi vill kunna kommunicera och rikta erbjudanden till dig. Vi behandlar därför dina uppgifter i syfte att genomföra kundanalyser på en övergripande nivå och kommunicera personlig och relevant information med dig samt lämna erbjudanden till dig om våra egna produkter och tjänster. I vissa särskilda fall kan vi komma att lämna erbjudanden från andra bolag inom vår koncern samt utvalda samarbetspartners.
Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna marknadsföra Boappas egna, andra bolag inom vår koncern samt utvalda samarbetspartnerUnder den tid som du har konto i Boappa och en kort tid därefter. Om du väljer att inte skaffa ett konto i Boappa kommer vi inte fortsätta att behandla dina personuppgifter.

Vi kan vidare spara dina personuppgifter under en längre tid för att fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsligt anspråk, eller om vi har rättslig skyldighet att göra det.

Utöver behandlingarna som sker för ovan angivna ändamål kan dina personuppgifter behandlas även för din förenings/bostadsutvecklares ändamål, vilket kan innebära att sådana personuppgifter lagras längre, exempelvis om du är styrelsemedlem. För sådan behandling är din förening respektive bostadsutvecklare personuppgiftsansvarig.

Om du vill ha ytterligare information om de bedömningar som vi har gjort avseende våra berättigade intressen ovan är du välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ned i detta dokument.

Till vilka andra aktörer delar vi dina personuppgifter?

För de ändamål som vi har angett ovan kan dina personuppgifter komma att delas till andra aktörer såsom våra IT-leverantörer eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla dig Boappa och kommunicera med dig. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter till andra leverantörer och samarbetspartners till oss, exempelvis SBAB och Booli och företag som hjälper oss med marknadsföring. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med myndigheter om det krävs enligt lag.

Om och när vi delar dina personuppgifter med andra aktörer ser vi alltid till att skydda dina personuppgifter exempelvis genom att ingå nödvändiga avtal såsom personuppgiftbiträdesavtal med relevanta parter. Dina personuppgifter lagras inom EU/EES. Dina personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES. Sådana överföringar är alltid föremål för relevanta skyddsåtgärder från oss, såsom ingående av vid var tid av EUkommissionen beslutade standardavtalsklausuler (du kan läsa mer om standardavtalsklausulerna och få en kopia på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/internationaldimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_sv).

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du använder Boappa. De cookies som vi använder är sessionscookies, som är tillfälliga cookies som endast lagras under den tid som du använder Boappa och de raderas när du loggar ut från Boappa.Vi använder oss av s.k. nödvändiga cookies, i inloggat läge. Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda Boappa och alla dess funktioner, exempelvis för att vi ska kunna identifiera begäran från samma webbläsare under en begränsad sessionstid. Vi använder även nödvändiga cookies för att hålla dig som användare inloggad, och för att spara dina tillfälliga inställningar under den tiden du är inloggad. Vi använder oss även av cookies för att ta fram statistik om prestanda och besökare på webbplatsen och inloggat läge. Via dessa cookies kan vi räkna besök och trafikkällor, så att vi kan mäta och förbättra hur webbplatsen fungerar. All information som samlas in via dessa cookies läggs samman och är anonym. Det är frivilligt att samtycka till cookies som placeras i analyssyfte. Om du inte samtycker till den här typen av cookies kan vi inte se hur våra besökare agerar på webbplatsen och vi kan inte heller utvärdera hur webbplatsen fungerar.

Hur kan du begränsa eller radera cookies?

Du kan radera alla cookies från din enhet och kan ställa in din webbläsare/ändra dina inställningar så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida använder cookies.

För att få full tillgång till Boappa krävs det viss behandling som sker med hjälp av cookies. Om du väljer att radera eller begränsa användningen av cookies, kommer vissa funktioner inte att fungera och du kommer således inte kunna dra nytta av samtliga funktioner i Boappa.

Vilka rättigheter har du och hur använder du dig av rättigheterna?

Du har följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

  • Du har rätt att få information om huruvida vi behandlar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till sådana personuppgifter (s.k. registerutdrag) med ytterligare information om behandlingarna.
  • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas.
  • Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av dem begränsas.
  • Du har alltid rätt att återkalla lämnade samtycken för personuppgiftsbehandling.
  • När behandling utförs med stöd av intresseavvägning, har du rätt att invända mot sådan behandling. Om invändning görs mot behandling för direktmarknadsföring kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.
  • På begäran har du även rätt att, under vissa förutsättningar, få ut och ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.
  • Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, se https://www.imy.se.

Ändringar

Denna informationstext kan uppdateras löpande. Om vi bedömer att sådana ändringar har väsentlig betydelse kommer vi att informera dig på lämpligt sätt i förväg. Den senaste versionen av informationstexten kommer alltid att finnas tillgänglig i Boappa.

Våra kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss, eller vår dataskyddsansvarig, om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller om du har några andra funderingar kring vår personuppgiftsbehandling.

Boappa AB
c/o Our Living AB
Carlsgatan 12A (vån 6B)
211 20 Malmö dataskydd@boappa.se