Användar­­villkor

Allmänt

Dessa villkor (“Användarvillkoren”), tillsammans med övriga villkor som finns på Boappas webbplats och mobila applikationer (tillsammans “Applikationen”) och sådana villkor som Boappa i vissa fall tillhandahåller en användare separat, reglerar din användning av Boappas tjänster (gemensamt ”Tjänsten”).

Tjänsten tillhandahålls av Boappa AB, org. nummer 559081-8273, C/o Tegnérgatan 37 111 61 Stockholm, e-mail: support@boappa.se (”Boappa”).

Genom att använda Tjänsten godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem.

Dessa Användarvillkor gäller från och med oktober 2021. Vi rekommenderar dig att läsa Användarvillkoren noggrant och skriva ut en kopia av Användarvillkoren för framtida bruk.

Dina personuppgifter

I Boappas Personuppgiftspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsten.

Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsterna

För att nyttja Tjänsten måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsten tillhandahålls inte till personer som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, tidigare av Boappa tillhandahållna villkor eller lagar och regler.

Boappa kan komma att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Användarvillkoren på Applikationen. De ändrade Användarvillkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på Applikationen. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade Användarvillkoren tio (10) dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på Applikationen.

Boappa kan utan föregående meddelande komma att ändra Tjänsten och/eller Applikationens layout eller utformning i övrigt, samt lägga till eller ta bort funktioner i Tjänsten.

Immateriella rättigheter

Tjänsten och Tjänstens innehåll är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga rättigheter. Om inte annat anges är allt material i och hela Tjänsten Boappas exklusiva egendom. Du erhåller endast en begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar att nyttja Tjänsten enligt Användarvillkoren.

Du får inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information från Tjänsten utan föregående skriftligt tillstånd från Boappa. Du bör alltid tänka på att det kan finnas andra än Boappa som har rättigheter till delar av Tjänsten eller till materialet i Applikationen och då också måste ge sitt tillstånd. All otillåten användning medför ersättningsskyldighet.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som du skapar och/eller lägger upp i Tjänsten som t.ex. bilder, texter och information (“Användargenererat innehåll”).

När du postar Användargenererat innehåll blir det tillgängligt för andra användare, såsom nuvarande och tillkommande medlemmar i din bostadsrättsförening. Detsamma gäller när du postar inlägg i en chatt med flera användare, ditt Användargenererade innehåll blir då tillgängligt för medlemmarna i chatten, inklusive tillkommande medlemmar. Meddelanden som skickas till endast en person blir bara tillgängliga för den mottagaren.

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv skapat innehållet (vare sig det är exempelvis en bild, en text eller information), eller att du på annat sätt fått tillstånd att använda det Användargenererade innehållet i Applikationen i enligt med Användarvillkoren.

Du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material, såsom skyddade bilder eller annat upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda i Tjänsten, inklusive logotyp som tillhör tredje man.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade innehållet och också godkänt användandet av den information som kan finnas om dem, inklusive personuppgifter.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll, ger du Boappa en icke-exklusiv, oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och att vidareupplåta dessa rättigheter till bolag inom samma koncern som Boappa.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Boappa för Boappas användning av det Användargenererade innehållet.

Ansvar

Boappa garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Driften av Applikationen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Boappas kontroll.

Boappa kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Tjänsten och dess innehåll.

Tjänsten är huvudsakligen en kommunikationsplattform där du kommunicerar med andra privatpersoner som bor i samma förening eller område som dig själv eller med representanter för företag som hanterar ert boende som bostadsutvecklare eller styrelsen i en förening. Boappa har ingen kontroll över eller medverkar i kommunikationen mellan dessa individer eller företag. Du är ansvarig för innehållet i din kommunikation och Boappa förhandsgranskar inte innehållet. Boappa kommer att ta bort innehåll som enligt Boappas uppfattning bryter mot dessa Användarvillkor.

Boappa har rätt att när som helst stänga av dig och avsluta ditt konto om Boappa anser att du bryter mot Användarvillkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som enligt Boappas uppfattning kan orsaka Boappa eller tredje man skada.

Du får inte (i) genom Användargenererat innehåll lagra olagligt, obscent eller annat stötande material i Tjänsten eller på annat vis nyttja Tjänsten i strid mot det syfte för vilket Tjänsten tillhandahålls vilket bland annat innebär att Användargenererat innehåll inte får innehålla pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, integritetskränkande, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som i övrigt är olagligt eller uppmuntrar till olagliga aktiviteter, eller material som utgör särskilda kategorier av personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser, eller personuppgifter som behandlas i strid med lag eller annan författning; (ii) sända till eller lagra i Tjänsten virus, trojaner eller annan skadlig kod, eller (iii) ingripa i eller avbryta tillhandahållandet av Tjänsten eller datat däri. Om du bryter mot någon av ovanstående punkter får Boappa, utan förvarning, begränsa din tillgång till eller stänga av dig från Tjänsten till dess brottet är åtgärdat. Boappa får i tillägg vidta andra åtgärder enligt Användarvillkoren eller andra rättsliga åtgärder.

Skadeersättning

Du åtar dig att hålla Boappa skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Bindningstid

Du kan närsomhelst avsluta användningen av Tjänsten. Boappa kommer då att radera ditt användarkonto.

Kostnad

Användandet av Tjänsten är gratis för alla privatpersoner. Företag, så som till exempel en bostadsrättsförening, samfällighetsförening eller bostadsutvecklare (gemensamt ”Företag”), som skapar konton i Boappa och vill nyttja Tjänsten har rätt att göra det mot en avgift. Företagens användning av Tjänsten regleras i separata avtal mellan Boappa och Företaget.

Kontaktuppgifter

Boappa AB, Tegnérgatan 37, Tegnérgatan 37

För snabbast möjliga svar använd: support@boappa.se

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag skall gälla avseende dessa Användarvillkor och tvister ska lösas i svensk domstol.