Välj en sida

Köpvillkor

§ 1 Allmänt

Dessa villkor reglerar leverans och användning av de tjänster som Boappa AB med organisationsnummer 559081-8273 tillhandahåller Kunden. Beroende på beställning kan tjänsten inkludera bokningssystem, styrelserumtjänster samt andra tjänster som Boappa erbjuder.

§ 2 Tjänsten
2.1 Beställd tjänsten anges separat på orderbekräftelse/faktura.

2.2 Innehållet i Tjänsten är enligt beskrivning på https://boappa.com, om inte annat meddelats skriftligen.

2.3 Boappa tillhandahåller fri support för Tjänsten under abonnemangsperioden via antingen telefon eller e-post samt information på anvisad webbplats. Behandlingstiden kan påverkas då vi i vissa fall är beroende av tredje part och kan komma att hänvisas till tredje parts kanaler. Med support avses att Boappa erbjuder instruktioner för hur Kund kan använda Tjänsten och ändra dess innehåll.

2.4 Tjänsten kan endast beställas av behörig firmatecknare.

2.5 Boappa förbehåller sig rätten att ändra omfattningen och innehållet i Tjänsten, eller att upphöra med hela eller del av Tjänsten om det är påkallat av tekniska skäl, affärsmässiga skäl eller på grund av lag eller annan myndighetsbestämmelse.

§ 3 Avtalstid
3. Tillsvidare utan bidningstid.

3.3 Avtalet upphör genom skriftlig uppsägning eller genom att betalning för kommande period uteblir. Uppsägning görs via e-post till info@boappa.com. Vid uppsägning ska person- eller organisationsnummer uppges samt vara underskriven av behörig firmatecknare eller ombud med fullmakt.

§ 4 Garanti
4.1 På tjänsten lämnas en Nöjdhetsgaranti. Om Kund under de första två (2) månaderna ej är nöjd med Tjänsten återbetalas hela det betalade beloppet för hela året.

§ 5 Avgifter
5.1 Avgifter utgår enligt prislista på https://boappa.com, om inte annat avtalats. Alla avgifter är i svenska kronor för Sverige och Euro för Finland och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms).

5.2 Avgifter för Tjänsten debiteras i form av förskottsbetalning mot faktura. Betalning ska ske senast 30 dagar efter fakturadatum. Kunden ansvarar för att korrekt OCR-nummer anges vid betalning så att betalning kan registreras korrekt.

5.3 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny förnyelse av abonnemang. Avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att Boappa skickat skriftligt meddelande till Kunden minst 30 dagar i förväg, via e-post eller genom information på Boappas hemsida. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.

5.4 Vid uppsägning återbetalas inte outnyttjade avgifter.

§ 6 Betalningsvillkor
6.1 Betalningsvillkor för faktura är 30 dagar netto. Vid försenad betalning kan en påminnelseavgift samt en dröjsmålsränta på 8,5 % per påbörjad månad tas ut på det förfallna beloppet.

6.2 Abonnemang av tjänst faktureras normalt 12 månader i förskott om ej annat avtalats. Boappa ansvarar inte för att Tjänsten förnyas om Kunden inte har betalt fakturan innan förfallodatum på förnyelsefakturan eller om full betalning inte erlagts. Kund ansvarar alltid för förnyelse av Tjänst genom att säkerhetställa att betalning av faktura sker inom förfallodatum och med korrekt OCR-nummer samt att Boappa är mottagare.

6.3 Kunden ska snarast meddela Boappa om faktura anses felaktig. Har Kunden i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, ska Boappa bevilja anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Beviljas anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som Kunden är skyldig att betala.

§ 7 Boappas ansvar
7.1 Boappa ansvarar för att inte ändra eller lägga till information i Tjänsten, om inte Kunden beställt eller godkänt det.

7.2 Boappa och/eller anlitad underleverantör har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag eller myndighetsbeslut. Ersättning för otillgänglighet under underhåll utbetalas inte.

7.3 Boappa åtar sig att återställa tjänsten kostnadsfritt för tekniska fel som ej är orsakade av Kund. Återställning sker från senast gjorda backup, i den mån backup går att använda. Vid återställning garanteras att Tjänsten åtminstone återställs såsom den levererades ursprungligen vid nybeställning.

7.4 Om Kunden till följd av fel som har orsakats av Boappa inte har kunnat använda Tjänsten har Kunden rätt till nedsättning av den gällande avgiften som svarar mot felets omfattning. Sådan nedsättning ska ske med hänsyn till den tid under vilket felet förelegat i förhållande till den gällande avgiften för Tjänsten. Krav på nedsättning ska framföras skriftligen senast 30 dagar efter det att felet har avhjälpts.

7.5 Boappa ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför vår kontroll. Det gäller händelser som omfattas av force majeure, men också dataintrång och liknande händelser som inträffar trots att normala drift- och skyddsåtgärder är i bruk. Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador eller ekonomisk förlust i Kundens verksamhet.

§8 Kundens ansvar
8.1 Kunden ska se till att Boappa alltid har fullständiga kontakt och adressuppgifter till Kunden. Eventuella ändringar ansvarar Kunden för att meddela Boappa via e-post till info@boappa.com.

8.2 Kunden ansvarar för all publicerad information i Tjänsten och att uppdatera den. Kunden har det publicistiska ansvaret för att texter är korrekta och följer rådande lagstiftning samt Kundens interna policys/regler.

8.3 Kunden är fri att ändra i texter tillhandahållna av Boappa. Texter tillhandahållna av Boappa får endast användas inom tjänsten såvida inte särskilt tillstånd skriftligen getts till annat bruk.

8.4 Kund ansvarar för information och filer som kunden själv har ändrat eller raderat.

8.5 Kund ansvarar för att lagra inloggningsuppgifter till Tjänsten så att obehöriga ej kan använda dem.

8.6 Kunden förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till Boappas eller anlitad underleverantörs system, vilka inte är avsedda för Kunden, att inte heller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning vid sin användning och/eller registrering av Tjänsten samt att inte sprida datavirus eller någon annan form av skadlig kod.

§ 9 Överlåtelse av Tjänsten
9.1 Boappa får överlåta Tjänsten till annat företag som skäligen kan förväntas iaktta de rättigheter och skyldigheter Boappa har gentemot Kunden.

§ 10 Övrigt
10.1 Boappa har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har offentliggjorts och meddelats Kunden.

10.2 Boappa har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kund genom Tjänsten sprider olaglig information eller orsakar driftstörningar som drabbar Boappa, underleverantör eller andra parter.

10.3 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

Villkoren gäller från och med 2018-12-01 och tills vidare.