Välj en sida

Användar­­villkor

Allmänt

Dessa villkor (”Användarvillkoren”), tillsammans med övriga villkor som finns på Boappas webbplats och mobila applikationer (tillsammans ”Applikationen”) och sådana villkor som Boappa i vissa fall tillhandahåller en användare separat, reglerar din användning av Boappas tjänster (”Tjänsterna”).

Tjänsterna tillhandahålls av Boappa AB, org. nummer 559081-8273, Olof Palmes Gata 31, 111 22 Stockholm, e-mail: hej@boappa.se kallad (”Boappa”).

Genom att använda Tjänsterna godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem.

Dessa Användarvillkor gäller från den 30 mars 2018. Vi rekommenderar dig att läsa Användarvillkoren noggrant och skriva ut en kopia av Användarvillkoren för framtida bruk.

Dina personuppgifter

I Boappa personuppgiftspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsterna

För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara 16 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, tidigare av Boappas tillhandahållna villkor eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget till dessa Användarvillkor.

Boappa kan komma att ändra dessa Villkor från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Användarvillkoren på Webbplatsen. De ändrade Användarvillkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på vår webbplats. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade Användarvillkoren 10 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på Webbplatsen.

Boappa kan utan föregående meddelande komma att ändra Applikationens layout eller utformning i övrigt, samt lägga till eller ta bort funktioner.

Immateriella rättigheter

Allt material i Tjänsten är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material i Tjänsten Boappas exklusiva egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Boappas Applikationer men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information från Tjänsten utan föregående skriftligt tillstånd från Boappa. Du bör alltid tänka på att det kan finnas andra än Boappa som har rättigheter till materialet i Applikationen och dessa då också måste ge sitt tillstånd.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som du skapar och/eller lägger upp i Applikationen som t.ex. bilder, texter och information (”Användargenererat innehåll”).

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom själv skapat innehållet (vare sig det är exempelvis en bild, en text eller information), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet i Applikationen i enligt med Villkoren.

Du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material, såsom skyddade bilder eller annat upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda i det Användargenererade materialet och inte heller annans logotyp.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade innehållet och också godkänt användandet av den information som kan finnas på dem inklusive personuppgifter.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll, ger du Boappa en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Boappa för Boappas användning av det Användargenererade innehållet.

Ansvar

Boappa garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Driften av Applikationen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Boappas kontroll. Boappa kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Tjänsten och dess innehåll.

Tjänsten är huvudsakligen en kommunikationsplattform där du kommunicerar med andra privatpersoner som bor i samma förening eller område som dig själv eller med representanter för företag som hanterar ert boende som fastighetsägare, bostadsutvecklare eller styrelsen i en förening. Boappa har ingen kontroll över eller medverkar i kommunikationen mellan dessa individer eller företag. Boappa ansvarar inte för innehållet i denna kommunikation och har ingen skyldighet att granska eller övervaka innehållet.

Boappa har rätt att när som helst stänga av dig och avsluta ditt konto om Boappa anser att du bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som enligt Boappas uppfattning kan orsaka Boappa eller tredje man skada.

Skadeersättning

Du åtar dig att hålla Boappa skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Ångerrätt

Du är medveten om att genom att du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av Tjänsten föreligger inte någon ångerrätt.

Du kan närsomhelst avsluta användningen av Tjänsten. Boappa kommer då att radera dina uppgifter och all annan information som kan hänföras till ditt konto.

Kostnad

Kostnaden att använda Boappa regleras i ett separat Köpavtal.

Kontaktuppgifter

Olof Palmes Gata 31, 111 22 Stockholm

För snabbast möjliga svar använd istället hej@boappa.se

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag skall gälla avseende dessa Användarvillkor och tvister ska lösas i svensk domstol.