Välkommen till Trubadurens Samfällighet

Trubadurens Samfällighet är en samfällighetsförening i Vällingby.

Trubadurens Samfällighet
SBAB illustration

Det här är vår förening. *

Samfällighetsföreningen Trubaduren består av 54 fastigheter fördelat på 3 insticksgator, samtliga av formen kedjehus. Samfälligheten är välskött, har god ekonomi och en god sammanhållning mellan grannarna. I samhälligheten ombesörjs gemensamma delar som vägar, huvudledningar för vatten och avlopp, sophantering samt IT, TV och telefoni via fiber. Under ”Dokument” finner du föreningens stadgar, senaste årsredovisningen och informationsblad kring K-märkningen av bebyggelsen i Kälvesta.

Det här är vår förening. *

Föreningens dokument. *

Här finner ni publika dokument om föreningen som är relevanta för mäklare, spekulanter och övriga. Klicka för att ladda ner.

Föreningens dokument. *

Frågor & Svar *

Frågor om Trubaduren samfällighet?

Expandera

TV & Nätverk?

Våra hus är gemensamt uppkopplade för IT, TV & Telefoni via Fibernätverk.

Vår nya Fibernätverk installerades år 2019 av entreprenören Centralradio AB, vilket innebär att föreningen är ägaren av nätet.
Vi har i dagsläget ett gemensamt tre-årigt avtal med Ownit för TV, Bredband och telefoni-tjänster, som är vår Kommunikationsleverantör.

Sophantering?

Föreningen har gemensamma sopstationer vid varje gata, som är enbart för hushållsavfall.
Vi har avtal med Stockholm Vatten och Avfall som hanterar soporna, och tömmer varje tisdag.

Vi har även källsorterings stationer vid Hemköp, som är till för Wellpapp, plast, glas, papper, textil etc.

K-märkt bebyggelse?

Kvarteret Trubaduren med hus från senare delen av 1960-talet byggdes som ett enhetligt och tidstypiskt kedjehusområde efter ritningar av Ingmar Häusler. Området och husen utgör ett representativt exempel på 1960-talets industrialiserade småhusbyggande, och har enligt Stockholms Stadsmuseum samhällshistoriska och stadsbyggnadshistoriska värden. Med dessa betänkanden K-märktes bebyggelsen i Kälvesta av Stockholms Stadsmuseum 2009.

”Byggnaderna har stora arkitektoniska värden. Gestaltningen är särpräglad och omsorgsfull, med kubiska byggnadsvolymer som sammanlänkas genom lägre garage och skärmtak. Av särskild betydelse för intrycket är de sneda takomfattningarna. Husen har medvetna materialkontraster; putsfasader med släta dekorativa band, träpanel i garage och takomfattningar, väl synliga bruna tak.
De miljöskapande värdena är betydande, variation och intimitet skapas genom det sätt som husen ligger utmed mjukt böjda gator med lummiga trädgårdar.”
(Stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund, 2010)

Parkering?

Alla hus har egna uppfarter på tomten med plats för parkering. Besöksparkering för privata besökande till boende i området finns tillgängliga på gata 1 och gata 2.

Samfällighet?

Expandera

Vad är en samfällighet?

Samfälligheter är egendom som gemensamt tillhör flera fastigheter. Syftet med en samfällighet är att ta hand om och underhålla den gemensamma egendomen.
Trubadurens samfällighet är av typen gemensamhetsanläggning, det vill säga att samfälligheten innefattar gemensamma vägar, parkeringsplatser, vatten- och avloppsanläggningar och bredband för data och TV.

Vad är en samfällighetsförening?

En samfällighetsförening är en juridisk person och har ett organisationsnummer som föreningen tilldelas när den registreras hos Lantmäteriet. Den här formen av förvaltning passar bättre för större samfälligheter så som Trubaduren, då det är samfällighetens majoritetsbeslut som avgör.
Samfälligheten har rätt till uttaxering, det vill säga att ta ut avgifter från sina medlemmar. Avgiften menar att täcka samfälligheten totala kostnader som bland annat innefattar skötseln av den gemensamma egendomen, avgifter för sophämtning och traktamenten för styrelsen. Avgiften sätt fastställs på årsstämman genom att styrelsen lägger fram ett förslag på budget, där avgiften som ska godkännas under föreningsstämman.
Äger du en fastighet i Trubadurens samfällighet är du automatiskt medlem i samfällighetsföreningen. Du kan inte välja att gå ur föreningen. Medlemmarna har både ansvar för och inflytande över skötseln av den gemensamma egendomen.

Lagar som reglerar samfälligheter?

Det finns ett antal lagar som styr bildandet och förvaltningen av samfälligheter. Den övergripande lagen kallas samfällighetslagen. Men det finns även andra lagar som är viktiga, till exempel Fastighetsbildningslagen och Anläggningslagen.

Redan medlem?

Expandera

Hur får jag mer information som redan är medlem?

Trubaduren använder sig av Boappa som för att samla all den interna information som du som medlem kan behöva. Boappa används även som kommunikationsplattform för samhälligheten. Tryck på "Logga in" på denna sida för att få tillgång till vår interna plattform.

Hur loggar jag in första gången?

Om du är medlem i samfälligheten och inte har ett inlogg, se ”Instruktionsbladet för inloggning till föreningens interna hemsida” under ”Dokument”.

Jag är medlem men kommer inte in på den interna hemsidan. Vad gör jag?

Vid problem eller frågor, använd frågeformuläret under ”Kontakt” så hjälper någon i styrelsen dig så snart vi kan.

Kontakta oss

Namn

Telefonnummer

Mejladress

Meddelande