Välkommen till Rumbastigens samfällighet

Rumbastigens samfällighet är en samfällighetsförening i Kungsängen.

Rumbastigens samfällighet
SBAB illustration

Det här är vår förening. *

Rumbastigen samfällighet i Kungsängen, Upplands-Bro.

Det här är vår förening. *

Frågor & Svar *

Samfälligheten

Expandera

Avgifter

Avgifterna till Rumbastigens samfällighet faktureras kvartalsvis till alla boende. För 2017 var den totala kostnaden 6 800 kr. Avgiften ska bland annat täcka kostnader för:

Kallvatten
El och underhåll av garage och parkeringsplatser
Snöröjning, sandning och sopning
Underhåll av grönytor och upprustning av gårdar
Gårdsstädning
El- och vattenledningar


Antennkostnad innebär avgift (700 kr/kvartal) till Antennens samfällighetsförening för:

ComHem basutbud 39 kr/mån
BBB fiberbredband 165 kr/mån
Administration 15 kr/mån
Fond 30 kr/mån
Avgift till Antennen faktureras också kvartalsvis

Föreningsstämma

Föreningens årsstämma för medlemmar beslutar om vilka drift- och underhållsärenden som ska genomföras under det kommande budgetåret. För att kunna rösta i beslutsärenden är det viktigt att du känner till regler för omröstning och fullmakt.

Årsstämma i februari
Årsstämman hålls varje år i februari (2016 den 25 februari). Senast i december ska medlemmar som har förslag lämna in sina motioner till styrelsen.

Kallelsen till stämman delas ut senast 14 dagar före stämman. I kallelsen bifogas även övriga handlingar (eller senast en vecka före stämman).

Av praktiska skäl samordnas stämman med stämmorna för Antennens respektive
Polkettstigens samfällighetsföreningar. Lokal för stämman brukar vara Brunnagården.

Omröstningsregler

Endast de medlemmar som betalat sina föreningsavgifter får delta i omröstningar. Alla medlemmar får däremot närvara vid mötet och yttra sig.
Personer som gemensamt äger en fastighet (samäganderätt) har tillsammans en röst och
måste alltså vara överens för att kunna rösta.
Om bara en av ”samägarna” kommer krävs en fullmakt från den andra ägaren. Fullmakten ska vara skriftlig och innehålla uppgift om vem fullmakten är för, vilket sammanträde som avses samt vara undertecknad av den som inte kan närvara.
En medlem kan skicka ett ombud i sitt ställe. Ombudet får företräda endast en medlem.
Ombudet skall ha en fullmakt från den medlem han företräder (se punkten ovan ang fullmakts
innehåll). Det är således inte tillåtet att samtidigt företräda dels den man samäger
fastigheten med, dels ytterligare en medlem.
Avprickning i röstlängd och kontroll av fullmakter sker vid ankomst. Röstkort delas ut.
Nya medlemmar ska meddela styrelsen om ägarförhållanden i god tid innan årsstämman.

Gårdsombud

Samfälligheten har utöver styrelse och revisorer två gårdsombud per gård. Dessa utses varje år enligt ett turschema. Tanken är att alla hushåll på sikt ska vara gårdsombud. Den som har ett uppdrag i styrelsen kan inte samtidigt vara gårdsombud.

Gårdsombuden ansvarar bland annat för gräsklippning på allmänna ytor och är med och organiserar vårstädningen. Boende som har synpunkter på vad som behöver göras på våra gemensamma ytor kan kontakta styrelsen.

Gårdsombud 2018
Norra gården: R56 och R58
Mellangården: R19 och R23
Södra gården: R3 och R4

Vårstädning
Gårdsombuden ansvarar i samråd med styrelsen för att organisera den årliga vårstädningen. Vanligtvis sker denna en lördag i slutet av april. Inför gårdsstädningen kallas gårdsombuden till ett förberedande möte med delar av styrelsen för att gå igenom vad som ska göras. På själva städdagen sätter gårdsombuden upp en lista över göromål där varje hushåll markerar vad man gjort.

Enligt stämmobeslut kommer den som inte deltar vid vårstädningen att debiteras en extra avgift om 750 kr. Kan du inte närvara under städdagen går det bra att utföra aktiviteter före städdagen, bara du kommer överens med gårdsombuden i förväg.

Leva och bo

Expandera

Brandsäkerhet

Här hittar du brandkårens rapport om de förbättringar som varje fastighetsägare måste göra för att öka brandskyddet. Du kan även läsa mer om brandsäkerhet i hemmet.

Brandkårens rapport efter inventering
Ansvaret för brandskyddet i en byggnad ligger enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor helt på fastighetsägaren. De åtgärder som brandförsvaret har bedömt att varje radhusägare måste göra, för att skapa ett tillfredsställande skydd, är:

Säkerställa att avskiljande väggar har minst 30 minuters avskiljande förmåga (EI30).
Håltagningar i avskiljande väggar, exempelvis kabel-genomföringar, ska tätas.
Säkerställa att avskiljande väggar sluter tätt mot yttertaket.
Täta takfoten minst 1 meter på vardera sida om avskiljande väggar.
Alla brandskyddsförbättrande åtgärder ska vara fackmannamässigt utförda.
Läs mer i brandkårens rapport >>
Så brandsäkrar du ditt hem
De vanligaste brandorsakerna i hus och lägenheter är torrkokning, bortglömda stearinljus, sängrökning samt barn som leker med elden. Genom att ha koll och rätt utrustning hemma, kan du undvika att en olycka sker. Se till att brandskydda ditt hem med:

brandvarnare
brandsläckare
brandfilt
Läs mer om brandsäkerhet på brandkårens webbplats >>
Skydda dig mot brand >>

Kontakta oss

Namn

Telefonnummer

Mejladress

Meddelande